fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Prevádzkovateľom internetového obchodu, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.queenbeeshop.sk je spoločnosť Queen Bee s.r.o., so sídlom Ul. gen. Klapku 2962/32, 945 01 Komárno, Slovenská republika, IČO: 52 261 671, DIČ: 2120977529, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka číslo 47741/N (ďalej len „predávajúci“).

Kontaktné údaje:

Telefónne číslo: +421 917 446 225

Emailová adresa: obchod@queenbeeshop.sk

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 037/772 00 01, 037/772 00 34

fax č. 037/772 00 24

Základné ustanovenia

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument “Spôsoby dopravy”, podmienkami poskytovaných produktorv, licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg, receptúr, či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Predávajúci nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame škody, ktoré môžu vznikať z používania webovej stránky www.queenbeeshop.sk, takže akýkoľvek tip, nápad, predstavu alebo návrh, ktoré sa na nej nachádza, je možné použiť iba na vlastné riziko. Predávajúci ďalej nenesie zodpovednosť za žiadne škody, straty resp. náklady, ktoré môžu vznikať z používania stránky www.queenbeeshop.sk alebo webovej stránky finančnej inštitúcie, z toho, ak sú tieto v stave nevhodnom na používanie, z nedostatočného fungovania, z poruchy, z akejkoľvek neoprávnenej zmeny údajov, ďalej z dôvodov plynúcich z oneskoreného prenosu informácií, z počítačových vírusov, z poruchy linky alebo systému alebo z iných podobných dôvodov.

Kúpna zmluva, jej spravovanie, prijatie a uzatvorenie

Návrhom kúpnej zmluvy je objednávka kupujúceho, kúpna zmluva sa stáva záväznou a uzatvorí sa akonáhle kupujúci a predávajúci súhlasia s týmto návrhom a do platnosti sa dostane akonáhle kupujúci potvrdí svoju objednávku kliknutím na tlačidlo „objednať s povinnosťou platby“. Kúpna zmluva je tak uzavretá na diaľku, jej potvrdenie sa vykonáva bez fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa. Uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú na uzatvorené kúpne zmluvy internetového obchodu na internetovej stránke www.queenbeeshop.sk (ďalej už  len“ internetový obchod“). Spotrebiteľ internetového obchodu vyjadruje pomocou označenia poľa „súhlasím s VOP“ na konci objednávky, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami vychádzajúcimi z kúpnej zmluvy internetového obchodu a na základe tohto úkonu s nimi súhlasí.

 Spôsoby platby

1. Dobierka

V prípade platby dobierkou platíte pri prevzatí tovaru.

2. Platba vopred bankovým prevodom

Pri tomto spôsobe spoločnosť predávajúci vystaví kupujúcemu zálohovú faktúru. Splatnosť faktúry je 14 dní. Tovar bude odoslaný po uhradení celej sumy.

3. Platba kartou

Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Informácie o kreditnej karte sa nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska a číslo jeho povolenia je H-EN-I-1064/2013.

Storno objednávky

Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru, resp. produktu od potvrdenia objednávky elektronickou správou až po uplynutí lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

V prípade, že objednávka nebola potvrdená, zákazník má právo stornovať ju. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok.

V prípade, že zákazník stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní predávajúcim a predávajúcemu vznikli náklady na dopravu tovaru. V prípade, že zákazník uhradil zálohu za objednaný tovar, táto sa mu pri stornovaní objednávky nevracia.

Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty dodávateľom, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha mu bude vrátená.

Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu obchod@queenbeeshop.sk.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

(Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak nemôže zákazníka telefonicky zastihnúť. V takomto prípade vzniká zákazníkovi povinnosť uhradiť storno poplatok tak, ako v prípade stornovania objednávky zákazníkom.)

O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Dodanie tovaru, resp. produktu kupujúcemu je podľa možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 5 pracovných dní od obdržania objednávky. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru.

Dodaný tovar má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktuje pred dodaním predávajúci telefonicky alebo e­mailom kupujúceho a tovar dodá až po súhlase kupujúceho. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. Predávajúci o tejto situácii upovedomí kupujúceho v čo možno najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. Ak sa predajcovi tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcemu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na kupujúcim určený bankový účet.

Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania

Cenník dodania:

Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty a Packety. Cena Dopravy je uvedená na stránkach Obchodu pri danom konkrétnom spôsobe dopravy. Cena Dopravy je uvádzaná v mene euro a zahŕňa aj balné. Ceny Dopravy uvedené na stránkach Obchodu platia len pre dopravu Produktov v rámci územia Slovenskej republiky.

Cena dopravy s poštou na adresu pri platbe vopred: 4,50 EUR

Cena dopravy s poštou na adresu pri dobierke: 6,00 EUR

Cena dopravy s Packetou na výdajné miesto pri platbe vopred: 3,90 EUR

Cena dopravy s Packetou na výdajné miesto pri dobierke: 5,40 EUR

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez obmedzenia a náhrady, uskutočniť zmenu ponúkaných spôsobov dopravy objednaných Produktov (napr. zaradiť nové spôsoby dopravy objednaných Produktov do ponuky, vyradiť niektoré už zaradené spôsoby dopravy objednaných Produktov z ponuky), zmenu ceny Dopravy (t. j. zmenu ceny jednotlivých spôsobov dopravy objednaných Produktov Objednávateľom) ako aj zmenu Sumy pre bezplatnú dopravu ktorýmkoľvek spôsobom dopravy. Ponúkané spôsoby dopravy objednaných Produktov, ceny Dopravy a Sumy pre bezplatnú dopravu sú platné po dobu, po ktorú sú uvedené na stránkach Obchodu. Zmena ceny Dopravy ani zmena Sumy pre bezplatnú dopravu nemá vplyv na cenu Dopravy ani Sumu pre bezplatnú dopravu u Produktov objednaných pred uvedením (uverejnením) zmeny ceny Dopravy alebo zmeny Sumy pre bezplatnú dopravu na stránkach Obchodu.

Odstúpenie od zmluvy / Garancia vrátenia peňazí

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy, t. j. oznámenie Objednávateľa o odstúpení od Kúpnej zmluvy, musí byť Predávajúcemu doručené v listinnej podobe na adresu sídla Predávajúcemu: Queen Bee s.r.o., Ul. gen. Klapku 2962/32, 945 01 Komárno, Slovenská republika, alebo e-mailom, na e-mailovú adresu Predávajúceho obchod@queenbeeshop.sk 

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 3 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 

Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení s objemom/hmotnosťou min. 90% pôvodného objemu/hmotnosti. 

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť svoje meno, číslo objednávky alebo emailovú adresu, z ktorej odoslala objednávku, sťažnosť, prípadne problém, ktorý mal/a s daným produktom a IBAN číslo bankového účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. 

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby za tovar, okrem poštovného.

Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený. 

Všetky náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na bankový účet určený kupujúcim.

Pri odstúpení od zmluvy zo strany predávajúceho vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e mailom na obchod@queenbeeshop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Reklamačný poriadok

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.queenbeeshop.sk je štandardne v dĺžke 12 mesiacov resp. ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru, ak právne predpisy Slovenskej republiky neustanovujú inú záručnú dobu pre určité druhy tovaru. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Záručný list musí obsahovať obchodné meno predávajúceho, IČO a sídlo predávajúceho. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe obsahujúci uvedené informácie.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Tovar, na ktorý si kupujúci uplatňuje záruku, musí byť v záručnej lehote a musí byť zakúpený u predávajúceho.

Záručná doba sa nevzťahuje na chyby vzniknuté: mechanickým poškodením, nepredložením dokladu o kúpe alebo záručného listu, neodborným zaobchádzaním, nešetrným zaobchádzaním, opotrebovaním, nevhodným skladovaním, poškodením vplyvom prírodných živlov, alebo iným zásahom vyššej moci, nadmernou záťažou, používaním v rozpore s jeho určením na strane kupujúceho a alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim.

Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru od prepravcu skontrolovať stav zásielky spolu s dopravcom. V prípade viditeľných poškodení na zásielke (krabici), poprípade otvorenej zásielky, má kupujúci právo túto zásielku odmietnuť prevziať. V prípade, že kupujúci odmietne prevziať zásielku od prepravcu z dôvodu poškodenej zásielky, je nutné spísať s prepravcom reklamačný protokol a tento skutok bezodkladne oznámiť predajcovi na e­mailovú adresu: obchod@queenbeeshop.sk

V prípade reklamácie tovaru, kupujúci oznámi predávajúcemu v správe zaslanej na e­mailovú adresu obchod@queenbeeshop.sk číslo objednávky(faktúry), názov reklamovaného produktu a podrobný popis dôvodov reklamácie. Kupujúci zašle reklamovaný tovar, po dohode s predávajúcim, spolu s dokladom o kúpe na adresu prevádzky predajcu:

Queen Bee s.r.o.

Ul. gen. Klapku 2962/32

945 01 Komárno

Slovenská republika

Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola chyba bezplatne, včas a riadne odstránená, prípadne právo na výmenu chybného tovaru. V prípade, že takýto postup nie je možný, kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, brániacu tomu, aby bol tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, nebrániacu tomu, aby bol tovar riadne užívaný, má kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Predávajúci vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o uplatnení reklamácie, s informáciami o dátume uplatnenia reklamácie, obsahu reklamácie a zvoleného spôsobu reklamácie, priložený k e­mailovej správe kupujúcemu. Predávajúci ďalej vydá kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie s informáciami o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Záverečné ustanovenia

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na stránkach Obchodu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť znenie týchto VOP. Zmena VOP nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia na stránkach Obchodu, ak nie je výslovne určený iný (neskorší) deň nadobudnutia jej platnosti a účinnosti. Pri nákupe Produktu sú pre Objednávateľa a Predávajúceho záväzné VOP platné a účinné v okamihu odoslania objednávky Produktu Predávajúcemu na vybavenie resp. v okamihu odoslania editácie objednávky Predávajúcemu (v prípade, ak došlo k editácii objednávky Objednávateľom).

V Komárne, dňa 15.10.2019